วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 10

สัปดาห์นี้มีการสอบกลางภาคของนักเรียน และยังต้องเตรียมตัวต่อเพื่อจัดค่าย ทางกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  ในวันที่ 26-28 กรกฎาคม 2555 ณ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ต่อจากนั่นต้องไปร่วมกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ที่ มหาวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 และในวันเดียวกันทางโรงเรียนยังเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันกีฬาอำเภอลานสกา ครั้งที่ 9 ในโอกาสนี้โรงเรียนจึงหยุดการเรียนการสอน 2 วัน

สัปดาห์ที่ 9

สัปดาห์นี้มีการเรียนการสอนอย่างเต็มที่และจะต้องสอนพิเศษให้กับนักเรียนเพื่อเตรียมพร้อมในการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 โดยกำหนดวันสอบกลางภาคคือวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2555 และในการสอบครั้งนี้ได้มีบทบาทหน้าที่ในการคุมสอบนักเรียนด้วย

สัปดาห์ที่ 8

สัปดาห์นี้มีการแข่งขันกีฬาสี ในวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2555 และทางโรงเรียนได้ประกาศวันหยุดเรียนให้นักเรียนหนึ่งวัน คือ วันที่ 11 กรกฎาคม 2555 สำหรับการเรียนการสอนยังดำเนินการอย่างไม่เต็มที่

สัปดาห์ที่ 7

สัปดาห์นีัเป็นสัปดาห์ที่ต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของกิจกรรมกีฬาสีภายใน ซึ่งจะจัดขึ้นในสัปดาห์ที่ 8 จึงต้องมีการจัดเตรียมความพร้อม และฝึกซ้อมกีฬา จึงมีผลทำให้การเรียนการสอนต้องร่นคาบในการเรียนการสอน จึงทำให้การเรียนการสอนในห้องเรียนอย่างไม่เต็มที่ และเป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่วางไว้

สัปดาห์ที่ 6

ในสัปดาห์ที่ 6 ทั้งในเรื่องของการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี และกิจกรรมหรือภาระหน้าที่ที่ได้รับก็ได้ทำจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ดี

วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 5
      สัปดาห์นี้เป็นสัปดาหืที่ค่อนข้างจะมีงานยุ่งมาก เพราะมีงานที่สำคัญอยู่ 2 งาน งานแรกก็คือ งานประชุม กีฬา - ลูกเสือสวนกุหลาบ ทั้ง 11 สวน ตั้งแต่วันที่ 18-20 มิถุนายน 2555 ซึ่งปีนี้ ทางสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราชเป็นเจ้าภาพ และต้องมีการเลี้ยงรับรอง และอำนวยความสะดวกให้แก่ โรงเรียนสวนทั้ง 10 สวน
     ส่วนงานที่ 2 ก็คือ งานประเมินคุณภาพทางการศึกษา ที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 20-22 มิถุนายน 2555