วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 4ประมวลภาพงานไหว้ครู


   


วันที่ 14 มิถุนายน 2555 เป็นวันกำหนดไหว้ครูประจำปี มีทั้งกิจกรรมการแสดงของนักเรียน และแสดงมุทิตาจิตของนักเรียน

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 3

สัปดาห์นี้ทางโรงเรียนมีการเตรีรยมพร้อมเรื่องพิธีการไหว้ครู และมีการจัดประกวดพานดอกไม้ ธูปเทียนของนักเรียนแต่ละระดับชั้น บทบาทหน้าที่ของสัปดาห์นี้ก็คือ ช่วยควบคุมกิจขกรรมการทำพานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 3 
        ภาระงานการสอนเป็นไปอย่างราบรื่น และมีครูพี่เลี้ยงคอยให้คำชี้แนะ และคอยให้คำปรึกษาอยู่ตลอดเวลา นักเรียนก็มีความกระตือรือร้นในการเรียนการสอน
สัปดาห์ที่ 2
          สำหรับในสัปดาห์นี้ มีทั้งต้องสอนเนื้อหา และทำกิจกรรมการทดลอง
 ปัญหาที่พบคือ ในการทำกิจกรรมการทดลองเวลาไม่พอ ทดลองไม่เสร็จต้องนัดนักเรียนมาทำต่อในคาบว่าง ซึ่งนักเรียนแต่ละห้องมีคาบว่างที่ไม่ตรงกัน
การแก้ไขปัญหา   กำหนดเวลาการทำกิจกรรมการทดลองให้อยู่ในขอบเขตของเวลาที่กำหนด